Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht.
Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn.

Onze medewerkers worden uitsluitend beloond op basis van een vast, marktconform salaris. In de geldende salarisschalen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers / adviseurs stellen vastgelegd.

Gedragscode

Directie en medewerkers van onze onderneming hebben een gedragscode ondertekend, waarin zij verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de uitgangspunten van deze gedragscode. Deze uitgangspunten zijn:

 1. Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.
 2. In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met de belangen van de cliënt op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen.
 3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen. 
 4. Als strijdig met de belangen van cliënten wordt in ieder geval aangemerkt het geven van adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt op een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van de geadviseerde transactie. 
 5. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.
 6. Op geen enkele wijze werken wij mee aan het bewust geven van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan.
 7. In ons dagelijks handelen zijn wij ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor maar van de gehele financiële dienstverlening kan schaden. 

Daarnaast hebben al onze medewerkers met klantcontact de door de wet voorgeschreven beroepseed afgelegd.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voldoet aan de volgende punten:

 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling
 • Transparant
 • Eenvoudig
 • Voldoet aan wet- en regelgeving
 • 100% vaste salarissen
 • adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beloning

Binnen onze onderneming hanteren wij voor ons beloningsbeleid geen CAO. Wij hanteren salarisschalen waarop jaarlijks een eventuele inflatiecorrectie van toepassing is.
Deze salarisschaal is van toepassing op alle medewerkers, met uitzondering van de DGA en de overige bij ons in dienst zijnde aandeelhouder(s).

Salarisstructuur

Deze bestaat uit de volgende componenten:
100% vast salaris/onkostenvergoeding/auto van de zaak /mobiele telefoonkostenvergoeding
De overige secundaire arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de bij de ondernemer geldende algemene arbeidsvoorwaarden.

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

 1. Salaris. Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden. Deze wordt door de directie vastgesteld.
 2. Onkostenvergoeding. De medewerkers die meer dan 10 kilometer van de werkplek wonen, ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. 
 3. Ook bestaat er een vergoeding voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie. 
 4. Auto van de zaak. Aan een aantal (functiegebonden) medewerkers kan een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een separate gebruiksovereenkomst bedrijfsauto in verband met het ter beschikking stellen van een auto.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.
Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)
 • Beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
 • Beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant)
 • Combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons dienstverleningsdocument en voor zover van toepassing in een opdracht tot dienstverlening. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het dienstverleningsdocument.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:

 • Continuïteit van onderneming
 • Beheersbaarheid van personeelskosten
 • Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • Verloop van personeel

Wij hebben in samenwerking met D&O een risicoanalyse gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico’s inzichtelijk hebben gemaakt. De daarna getroffen maatregelen zijn verwerkt in het beloningsbeleid dat heeft geleid tot een 100% vast inkomen zonder variabel deel voor alle medewerkers.

Beoordeling en salarisverhoging

Jaarlijks houdt de leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek.
De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling / salarisverhoging / promotie:

 • Vakbekwaamheid /deskundigheid/studie
 • Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit)
 • Kwaliteit adviezen. Deze worden beoordeeld door interne audits / 4 ogen principe.
 • Collegialiteit
 • Commerciële resultaten (nieuwe productie, behoud, nazorg etc.)
 • Commerciële adviesvaardigheid
 • Zelfstandigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motivatie
 • Mate van leidinggevende taken/capaciteiten
 • Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemings- /afdelingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

Transparantie beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en dienstverleningsdocument / dienstenwijzer. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant centraal). Van een beheerst beloningsmodel zoals geldt bij onze onderneming gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Evaluatie beloningsbeleid

Periodiek toetst de directie of het gevoerde beloningsbeleid in overeenstemming is met de door de AFM voorgeschreven regels met betrekking tot een beheerst beloningsbeleid en wordt een risico analyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging?
  Waarop zijn deze gebaseerd?