Privacy beleid

Bijdevaate Verzekeringen B.V. respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Bijdevaate Verzekeringen verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij verzekeringsovereenkomsten, hypotheken en andere financiële diensten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij van uit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.
Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan / het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Bijdevaate Verzekeringen van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening aan u mogelijk te maken.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan Bijdevaate Verzekeringen BV, postbus 26, 4300 AA Zierikzee. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.